fbpx

Obchodné podmienky

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť AZ CAR, s.r.o., so sídlom Varín 1052, 013 03, IČO: 36 417 688, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel Sro, vložka č. 14850/L, v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s cieľom vymedziť obchodné
podmienky vernostného programu BONUS u zákazníkov spoločnosti AZ CAR, s.r.o., ktorí sú registrovaní na tento vernostný program.

Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj len „VOP) upravujú právny vzťah medzi AZ CAR, s.r.o. ako predávajúcim a registrovaným zákazníkom pre
vernostný program BONUS.

1.2 Cieľom BONUS programu je odmeniť registrovaných zákazníkov spoločnosti AZ CAR, s.r.o. za nákupy realizované u spoločnosti AZ CAR, s.r.o. ako predávajúceho s tým,
že za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach sú za nákupy prideľované body BONUS, ktoré registrovaný zákazník môže použiť za účelom nadobudnutia
bonusové tovaru pri splnení ostatných podmienok podľa týchto VOP.

1.3 Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:
a) bonusovým tovarom tovar zverejnený na portáli BONUS,
b) obchodnými podmienkami tieto všeobecné obchodné podmienky,
c) okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že
by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala,
d) podstatným porušením zmluvy také porušenie zmluvy, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s
prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri
takom porušení zmluvy; pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné,
e) portálom BONUS internetový portál prevádzkovaný spoločnosťou AZ CAR, s.r.o. na adrese} www.azcar.sk,
f) programom BONUS vernostný program prevádzkovaný spoločnosťou AZ CAR, s.r.o. pre registrovaných zákazníkov, ktorého cieľ je definovaný v ods. 1.2 tohto článku,
g) realizovaným obchodom sa rozumie kúpa tovaru (obchodnoprávny vzťah) registrovaným zákazníkom od spoločnosti AZ CAR, s.r.o., a to cez call centrum, katalóg e-shopu
alebo osobným nákupom, za ktorý bola zaplatená kúpna cena v plnom rozsahu. Rovnaký význam má i pojem obchodné transakcie alebo kúpa bežného tovaru u spoločnosti
AZ CAR, s.r.o.
h) registrovaným zákazníkom osoba registrovaná spôsobom uvedeným v čl. 3 ods. 3.1 týchto obchodných podmienok,
i) spoločnosťou AZ CAR, s.r.o. spoločnosť AZ CAR, s.r.o., so sídlom Varín 1052, 013 03, IČO: 36 417 688, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro,
vložka č. 14850/L,
j) zmluvou zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AZ CAR, s.r.o. a registrovaným zákazníkom, na základe ktorej sa spoločnosť AZ CAR, s.r.o. zaväzuje poskytnúť
registrovanému zákazníkovi bonus a registrovaný zákazník sa zaväzuje bonus prevziať alebo použiť a zaväzuje sa zaplatiť spoločnosti AZ CAR, s.r.o. cenu bonusu spôsobom
podľa týchto obchodných podmienok.

2 ZMLUVA NA NADOBUDNUTIE BONUSOVÉHO TOVARU (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“)

2.1 Zmluva sa uzatvára v elektronickej forme prostredníctvom portálu BONUS.

2.2 Zmluva sa považuje za uzavretú, keď registrovaný zákazník spôsobom uvedeným na portáli BONUS prejaví svoju vôľu uzavrieť so spoločnosťou AZ CAR, s.r.o. zmluvu
akceptáciou ponuky uvedenej na portáli BONUS, uplatnením bonusov a zaplatením ceny za bonusový tovar, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

2.3 Informácie uvedené v reklamných materiáloch a ponukách sú súčasťou obsahu zmluvy len v prípade, ak sa na ne zmluva výslovne odvoláva.

2.4 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v zmluve sa spravujú znením týchto obchodných podmienok. Odchylné výslovné dojednania v zmluve majú
prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

2.5 Práva a povinnosti výslovne neupravené v zmluve a v týchto obchodných podmienkach sa spravujú Obchodným zákonníkom.

2.6 Zmena a doplnenie zmluvy sa musia vykonať v písomnej forme.

2.7 Prevod akýchkoľvek práv a povinností registrovaného zákazníka zo zmluvy podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti AZ CAR, s.r.o.

2.8 Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. si vyhradzuje právo požadovať overenie informácií o registrovanom zákazníkovi a v prípade podozrenia zo zneužitia informácií si vyhradzuje
právo zmluvu neuzavrieť alebo od zmluvy odstúpiť.

3 PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE PORTÁLU BONUS

3.1 Portál BONUS môže využívať každý registrovaný zákazník. Registrovaným zákazníkom sa môže stať len podnikateľ podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, ktorý je odberateľom spoločnosti AZ CAR, s.r.o. a bolo mu spoločnosťou AZ CAR, s.r.o. pridelené registračné (zákaznícke) číslo. K registrácii je potrebné uzatvoriť
registračnú zmluvu a výslovne akceptovať tieto obchodné podmienky a podmienky registrácie.

3.2 Registrovaný zákazník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť spoločnosti AZ CAR, s.r.o. zmenu údajov uvedených v registračnej zmluve.

4 POSTUP ZBIERANIA BODOV BONUS

4.1 Body BONUS sa pripisujú na konto registrovaného zákazníka raz mesačne vždy za kalendárny mesiac, a to za podmienky, že za jednotlivý kalendárny mesiac registrovaný
zákazník realizoval u spoločnosti AZ CAR, s.r.o. obchodné transakcie v limite stanovenom zákazníkovi pri registrácii (pri uzatvorení registračnej zmluvy). Realizovaným
obchodom sa rozumie kúpa tovaru registrovaným zákazníkom od spoločnosti AZ CAR, s.r.o., a to cez call centrum, katalóg eshopu alebo osobným nákupom, za ktorý bola
zaplatená kúpna cena v plnom rozsahu.

4.2 Základom pre určenie počtu bodov BONUS z obchodu je obrat registrovaného zákazníka v konkrétnom kalendárnom mesiaci za splnenia podmienky úhrady kúpnej ceny
za odobratý tovar a minimálneho rozsahu výšky obratu podľa bodu 4.1 týchto VOP.

4.3 Výška BONUS-u, ktorý bude pripísaný registrovanému zákazníkovi, ak mu naň vznikne nárok podľa bodu 4.1 a 4.2 týchto VOP, resp. počet bonusových bodov, ktoré
môže registrovaný zákazník kúpou toho ktorého tovaru od spoločnosti AZ CAR, s.r.o. získať, sú stanovené pri každom bežnom tovare ponúkanom spoločnosťou AZ CAR,
s.r.o. jednotlivo, pričom výška bonusu pri tom ktorom tovare sa môže meniť v závislosti od podmienok na aktuálnom trhu a platí vždy tá výška bonusu, ktorá je zverejnená
pri realizácii konkrétneho obchodu.

4.4 V prípade vrátenia tovaru akceptovaného spoločnosťou AZ CAR, s.r.o. do 15 dní od jeho prevzatia alebo doručenia daňového dokladu na kúpu tohto tovaru, za kúpu
ktorého bol registrovanému zákazníkovi pripísaný BONUS, sa uvedené zohľadní v príslušnom kalendárnom mesiaci a uvedený tovar sa do obratu registrovaného zákazníka
pre účely bonusu nezarátava.

4.5 Ak registrovanému zákazníkovi vznikne nárok na odstúpenie od samostatnej kúpnej zmluvy, z ktorej kúpna cena sa zarátavala do obratu pre účely BONUS-u s právom
registrovaného zákazníka na vrátenie kúpnej ceny a táto skutočnosť nastane po uplynutí 18. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po príslušnom kalendárnom mesiaci,
v ktorom sa obrat posudzuje, prirátaný bonus bude odpočítaný v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom nastane skutočnosť zakladajúca právo na vrátenie kúpnej ceny
zarátanej do obratu registrovaného zákazníka.

4.6 Platnosť pripísaných BONUS-ov a ich využitie nie je časovo obmedzené. Registrovaný zákazník je oprávnený bonusové body využiť kedykoľvek v závislosti od ich výšky.

4.7 Zánikom registrácie registrovaného zákazníka bez využitia pripísaných bonusových bodov však nárok na bonusový tovar zaniká bez náhrady.

4.8 Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. však môže na portáli BONUS oznámiť aj iné podmienky akcie pre získanie bodov BONUS, tieto podmienky a akcie môžu mať aj časovo alebo
územne obmedzenú platnosť.

4.9 Registrovaný zákazník je oprávnený bonusové body používať výlučne spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach. Registrovaný zákazník nemá nárok na
výmenu bonusových bodov za peniaze. Bonusovými bodmi nie je možné vykonávať úhradu kúpnej ceny za tovar zakúpený v spoločnosti AZ CAR, s.r.o. s výnimkou
uplatnenia nároku na bonusový tovar, a to prostredníctvom portálu BONUS. Bonusové body viacerých registrovaných zákazníkov nie je možné spájať za účelom
nadobudnutia jedného bonusu. V prípade zániku účasti registrovaného zákazníka na portáli BONUS nevznikajú registrovanému zákazníkovi voči spoločnosti AZ CAR, s.r.o.
žiadne nároky, hoci mal v čase zániku registrácie určitý zostatok bonusových bodov na konte.

4.10 Prostredníctvom portálu BONUS môže registrovaný užívateľ kontrolovať aktuálny počet bonusových bodov na jeho konte. Tiež je možné kontrolovať kedy a koľko
bonusových bodov bolo použitých na výmenu za bonusový tovar.

5 VÝMENA BONUSOVÝCH BODOV ZA BONUSOVÝ TOVAR

5.1 Registrovaný zákazník je oprávnený použiť bonusové body výlučne za účelom zaplatenia ceny za bonus prostredníctvom portálu BONUS. Pri každom bonusovom tovare
je na portáli BONUS spoločnosťou AZ CAR, s.r.o. stanovený a zverejnený počet bonusových bodov potrebných na jeho nadobudnutie a prípadná kúpna cena za bonusový
tovar.

5.2 Ak je na konte registrovaného zákazníka potrebný počet bonusových bodov na nadobudnutie bonusového tovaru (ods. 5.1 tohto článku), môže registrovaný zákazník
prostredníctvom portálu BONUS uzavrieť so spoločnosťou AZ CAR, s.r.o. zmluvu a použiť zodpovedajúci počet bonusových bodov a zaplatiť stanovenú kúpnu cenu. Z konta
registrovaného zákazníka sa automaticky odpočíta počet bonusových bodov zodpovedajúci predmetnému bonusovému tovaru.

5.3 Bez ohľadu na potrebný počet bonusových bodov na nadobudnutie bonusového tovaru si zmluvné strany dohodli kúpnu cenu za bonusový tovar v sume, ktorá je
stanovená spoločnosťou AZ CAR, s.r.o. a uvedená pri každom bonusovom tovare jednotlivo. K stanovenej kúpnej cene sa uplatní príslušný režim DPH.

5.4 Po uzavretí zmluvy spoločnosť AZ CAR, s.r.o. vystaví registrovanému zákazníkovi faktúru na fakturovaný bonusový tovar, v ktorej bude okrem náležitostí podľa zákona č.
222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, uvedený počet uplatnených bonusových bodov a kúpna cena podľa bodu 5.3..

5.5 Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. si vyhradzuje právo zmien v balení a variantoch ponúkaného bonusového tovaru. Odber bonusového tovaru je možný len v obvyklom
množstve. Ponuka bonusového tovaru je platná do uplynutia lehoty zverejnenej na portáli BONUS alebo do vypredania zásob. Chyby v písaní v rámci ponuky bonusového
tovaru na portáli BONUS sú vyhradené.

6 DODANIE BONUSOVÉHO TOVARU

6.1 Dodanie bonusového tovaru sa uskutoční prostredníctvom obchodných zástupcov spoločnosti AZ CAR, s.r.o. jeho odovzdaním registrovanému zákazníkovi alebo osobe,
ktorá bežne preberá zásielky alebo tovar registrovaného zákazníka v mieste výkonu jeho činnosti podľa údajov registrovaných na portáli BONUS alebo je registrovaný
zákazník oprávnený vyzdvihnúť si tovar na prevádzke spoločnosti AZ CAR, s.r.o.

6.2 Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. dodá bonusový tovar registrovanému zákazníkovi najneskôr v lehote 30 dní od uzavretia zmluvy. V prípade, že zákazník využije právo
vyzdvihnúť si bonusový tovar na prevádzke, považuje sa tento tovar za dodaný v dobe, kedy umožní spoločnosť AZ CAR, s.r.o. registrovanému zákazníkovi nakladať s týmto
tovarom bez ohľadu na to, či si zákazník tovar prevezme.

6.3 Registrovaný zákazník je povinný bonusový tovar prevziať a je povinný potvrdiť jeho prevzatie na doklade predloženom spoločnosťou AZ CAR, s.r.o. Registrovaný
zákazník je povinný pri dodaní bonusového tovaru na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo zabezpečiť vykládku, resp. nakládku tovaru.

6.4 Registrovaný zákazník nadobúda vlastnícke právo k bonusovému tovaru jeho prevzatím.

6.5 Nebezpečenstvo škody na bonusovom tovare prechádza na registrovaného zákazníka v čase, keď prevezme tovar od spoločnosti AZ CAR, s.r.o. alebo ak tak neurobí včas,
v čase, keď mu spoločnosť AZ CAR, s.r.o. umožní nakladať s tovarom a registrovaný zákazník tovar neprevezme.

6.6 Škoda na bonusovom tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na registrovaného zákazníka, nemá vplyv na jeho povinnosť použiť na výmenu za tovar
zodpovedajúci počet bonusových bodov, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti spoločnosti AZ CAR, s.r.o.

7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY BONUSOVÉHO TOVARU

7.1 Ak bonusový tovar nie je dodaný v množstve, akosti alebo vyhotovení určenom v zmluve, má vady. Ak zmluva neurčuje akosť tovaru, má tovar vady pokiaľ nedosahuje
bežnú akosť. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva. Vadou však nie je dodanie iného variantu toho istého druhu tovaru alebo zmeny v
balení tovaru.

7.2 Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na registrovaného zákazníka, aj keď sa vada
stane zjavnou až po tomto čase.

7.3 Registrovaný zákazník je povinný prezrieť bonusový tovar alebo zaradiť prehliadku bonusového tovaru bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na
tovare na registrovaného zákazníka. Ak registrovaný zákazník bonusový tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase určenom v tomto odseku, môže uplatniť nároky
z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

7.4 Právo registrovaného zákazníka z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak registrovaný zákazník nepodá písomnú správu spoločnosti AZ CAR, s.r.o. o vadách
tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo registrovaný zákazník vady zistil, najneskôr do 7 dní od času uvedeného v ods. 7.2 tohto článku.

7.5 Nároky zo zodpovednosti spoločnosti AZ CAR, s.r.o. podľa tohto článku nevznikajú, ak boli vady spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími
udalosťami a nespôsobila ich spoločnosť AZ CAR, s.r.o. alebo osoby, s ktorých pomocou spoločnosť AZ CAR, s.r.o. plnila svoj záväzok. Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. najmä
nezodpovedá za vady vzniknuté výlučne alebo sčasti:

a) nesprávnym skladovaním alebo použitím tovaru, vykonaním úpravy, opravy alebo iného zásahu do tovaru v rozpore s príslušnou dokumentáciou,

b) primeraným opotrebovaním alebo spotrebovaním tovaru vzhľadom k času a spôsobu použitia,

c) pôsobením vyššej moci.

7.6 Nároky zo zodpovednosti za vady podľa tohto článku nemožno uplatniť po tom, ako bol tovar funkčne zabudovaný do inej veci, používaný alebo spracovaný.

7.7 Predpokladom uplatnenia nárokov registrovaného zákazníka podľa tohto článku je oznámenie vád spoločnosti AZ CAR, s.r.o. v písomnej forme a doručenie tovaru v
lehote podľa ods. 7.4 tohto článku. Ak sú nároky registrovaného zákazníka podľa tohto článku dané, zaväzuje sa spoločnosť AZ CAR, s.r.o. v primeranej lehote od oznámenia
tieto vady podľa svojej voľby bezplatne odstrániť dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo dodaním chýbajúceho tovaru. Registrovaný zákazník môže od zmluvy
odstúpiť len v prípade, ak vady tovaru znamenajú podstatné porušenie zmluvy a odstránenie vád tovaru spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete nie je možné v lehote
60 dní od oznámenia podľa prvej vety tohto odseku. Použitie ustanovení § 436 až 438 Obchodného zákonníka sa vylučuje.

7.8 Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. má nárok na úhradu všetkých nákladov voči registrovanému zákazníkovi v prípade neoprávnenej reklamácie.

8 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1 Strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

8.2 Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti,
na ktorú bola poškodená strana povinná. Poškodená strana nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi
predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

8.3 Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. nezodpovedá za škodu vzniknutú úplne alebo sčasti porušením povinností registrovaného zákazníka v dôsledku nesprávneho skladovania,
použitia alebo spracovania tovaru (čl. 7 ods. 7.5 týchto obchodných podmienok) alebo iných povinností podľa zákona, zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

8.4 Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

9 ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

9.1 Ak k prevzatiu tovaru nedôjde v lehote podľa čl. 6 ods. 6.2 týchto obchodných podmienok, môže spoločnosť AZ CAR, s.r.o. zaslať registrovanému zákazníkovi výzvu na
prevzatie tovaru s upozornením, že v prípade neprevzatia tovaru bude tovar predaný tretej osobe. Ak k prevzatiu tovaru nedôjde ani do 15 dní od doručenia písomnej výzvy
spoločnosti AZ CAR, s.r.o. podľa predchádzajúcej vety, je spoločnosť AZ CAR, s.r.o. oprávnená predať tovar tretej osobe. Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. je oprávnená ponechať si
z výťažku predaja sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom spojeným s uskladnením tovaru, predajom tovaru a iným nárokom voči registrovanému zákazníkov.

9.2 Registrovaný zákazník nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku zo zmluvy alebo z porušenia zmluvy voči pohľadávke spoločnosti AZ CAR,
s.r.o.

10 ZÁNIK REGISTRAČNEJ ZMLUVY

10.1 Registračná zmluva zaniká dohodou registrovaného zákazníka a predávajúceho alebo uplynutím výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede niektorej zo
zmluvných strán doručenej druhej zmluvnej strane alebo odstúpením od zmluvy.

Registrovaný zákazník je oprávnený vypovedať zmluvu písomne doručením druhej zmluvnej strane bez uvedenia dôvodu.

Predávajúci je oprávnený vypovedať registračnú zmluvu bez uvedenia dôvodu s 2-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená registrovanému zákazníkovi. Registrovaný zákazník je oprávnený počas plynutia 2-mesačnej výpovednej lehoty uplatniť a
vyčerpať nazbierané bonusy. V prípade ukončenia zmluvy zaniká registrovanému zákazníkovi možnosť využívať BONUS program a uplatniť zostávajúce bonusy.

Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch ustanovených zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, dôvod odstúpenia
musí byť skutkovo vymedzený a musí byť doručené druhému účastníkovi, inak je neplatné.

11 OZNAMOVANIE A DORUČOVANIE

11.1 Ak je podľa zmluvy potrebné doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, doručuje sa na adresy uvedené v zmluve, ak nie je písomne oznámená iná adresa na
doručovanie písomností.

11.2 Ak adresát odoprie písomnosť prevziať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie je odoprené.

11.3 Ak sa nepodarí písomnosť doručiť na adresu uvedenú v ods. 14.1. tohto článku, považuje sa za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, aj keď sa
adresát o tom nedozvie.

11.4 Ak sa nejedná o písomnosti smerujúce k zrušeniu zmluvy, môžu byť doručované aj e-mailom registrovanému zákazníkovi na adresu registrovanú na portáli BONUS a
spoločnosti AZ CAR, s.r.o. na adresu Varín 1052, 013 03.

11.5 Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať všetky skutočnosti podstatné pre výkon práv a plnenie povinností zo zmluvy, inak v plnom rozsahu
zodpovedajú za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.

12 SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1 Registrovaný zákazník dáva registráciou na portáli BONUS spoločnosti AZ CAR, s.r.o. svoj súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu, ktoré sú uvedené v
registrácii, ako aj v zmluve a údajov o nákupoch tovaru a službách vykonaných registrovaným zákazníkom, na účely plnenia zmluvy, vedenia zmluvnej agendy, zmenu zmluvy,
prípadne iné úkony v súvislosti so zmluvou, úkony súvisiace s prieskumom trhu, pre marketing a korešpondenciu, pre potreby zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s
cieľom skvalitnenia ponuky tovarov a služieb. Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. je oprávnená sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenať osobné údaje do
elektronickej formy, osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávať, zhromažďovať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať a
v prípade potreby a v rozsahu nevyhnutnom pre prevádzkovanie programu BONUS osobné údaje poskytovať zmluvným partnerom dodávajúcim tovar, služby a iné bonusy
do programu BONUS. Súhlas sa udeľuje na celý čas trvania registrácie zákazníka v programe BONUS a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej ukončení.

12.2 Registrovaný zákazník berie na vedomie, že prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sa budú spracúvať jeho osobné údaje, je spoločnosť AZ CAR, s.r.o..
Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. bude spracúvať osobné údaje len na vymedzený účel a len v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom čase.

12.3 Registrovaný zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti AZ CAR, s.r.o. vyžadovať informácie a podávať námietky a oznámenia podľa zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

12.4 Ak registrovaný zákazník poskytuje v súvislosti s uzavretím zmluvy spoločnosti AZ CAR, s.r.o. osobné údaje o inej fyzickej osobe, je povinný do 14 dní od uzavretia
zmluvy, najneskôr však päť dní pred začatím plnenia zmluvy, doručiť spoločnosti AZ CAR, s.r.o. písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podpísaný dotknutou
fyzickou osobou. V prípade porušenia tejto povinnosti môže spoločnosť AZ CAR, s.r.o. od zmluvy odstúpiť, ak bez možnosti použitia predmetných osobných údajov nie je
možné bonus poskytnúť. Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. je oprávnená od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dotknutá fyzická osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov
pred splnením zmluvy a bez možnosti použitia predmetných osobných údajov nie je možné bonus poskytnúť.

12.5 Registrovaným zákazníkom poskytnuté osobné údaje, informácie o zostatku bodov BONUS, sú prístupné iba prostredníctvom portálu BONUS a sú chránené heslom
registrovaného zákazníka. Partnerské služby nemajú počas činnosti prístup k osobným údajom.

12.6 Registrovaný zákazník je povinný poskytnúť spoločnosti AZ CAR, s.r.o. pravdivé osobné údaje a sám zodpovedá za ich prípadnú nepravdivosť. Pri zmene niektorého
osobného údaja v čase do splnenia všetkých záväzkov zo zmluvy je registrovaný zákazník povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť spoločnosti AZ CAR, s.r.o.

12.7 Spoločnosť AZ CAR nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú najmä, ale nie výlučne:

a) oneskoreným oznámením zmeny osobných údajov,

b) tým, že registrovaný zákazník nekontroluje pravidelne portál BONUS,

c) neplatnosťou alebo nefunkčnosťou elektronickej schránky registrovaného zákazníka,

d) akýmikoľvek organizačnými alebo technickými zmenami alebo zásahmi na strane registrovaného zákazníka, vrátane zmeny jeho vnútornej štruktúry alebo v jeho
orgánoch.

13 RIEŠENIE SPOROV, ROZHODNÉ PRÁVO

13.1 Spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou na rokovaní iniciovanom jednou
zo zmluvných strán, ak k dohode nedôjde, o spore rozhodne príslušný súd v Slovenskej republike. Ak sa jedná o spor s cudzím prvkom, bude miestne príslušný všeobecný
súd spoločnosti AZ CAR, s.r.o.

13.3 Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy a obchodných podmienok
platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán.
Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

14.2 Spoločnosť AZ CAR, s.r.o. môže kedykoľvek rozhodnúť o zmene týchto obchodných podmienok.